§1
Informacje Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji uczestników na wydarzenie „Campus Polska Przyszłości” (zwanego dalej Campusem).
 2. Campus odbędzie się w dniach 27.08-2.09.2021r. w Olsztynie na terenie należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 3. Campus odbywa się z inicjatywy Fundacji Rafała Trzaskowskiego (zwanej dalej: Fundacją) a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Inspiracje Młodych z siedzibą w Szczecinie (zwanym dalej: Organizatorem)
 4. Campus skierowany jest dla  osób w wieku 18-35 lat, aktywnie angażujących się w działalność społeczną i polityczną.
 5. Celem Campusu jest przede wszystkim dyskusja, wymiana myśli,  poglądów, integracja młodych ludzi zaangażowanych społecznie.
 6. Na Campus zostanie przyjętych ok. 1000 osób
 7. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz Fundacji

 

§2
Zasady uczestnictwa

 1. W procesie rekrutacji na Campus Polska Przyszłości mogą wziąć udział osoby które:
  1. w dniu rozpoczęcia Campusu (27.08.2021 r.) będą miały ukończone 18 lat
  2. urodziły się po 31.12.1985r
  3. wypełnią formularz zgłoszeniowy udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.campuspolska.pl
 2. Proces rekrutacji odbywa się w trzech obowiązkowych etapach:
  1. Pierwszy etap polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.campuspolska.pl.; etap ten trwa w okresie 5-20.05.2021r. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora, zostanie wygenerowany indywidualny link do II etapu rekrutacji, który zostanie wysłany na podany w pierwszym etapie adres e-mail.
  2. Drugi etap polega na wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej, która następnie będzie oceniana przez Komisję Rekrutacyjną. Etap ten trwa nie dłużej niż do dnia 30.05.2021r. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu, a informacja o ewentualnym przedłużeniu będzie podana na stronie internetowej Campusu.
  3. Trzeci etap rekrutacji odbywać się będzie po decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na Campus. Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestniczenia w Campusie Fundacja i Organizator będą kontaktować się z wybranymi osobami przekazując informacje organizacyjno-techniczne. Etap ten trwa w okresie 15-30.06.2021r. Organizator zastrzega możliwość wydłużenia tego terminu, a informacja o ewentualnym przedłużeniu będzie podana na stronie internetowej Campusu www.campuspolska.pl
 3. Formularz zgłoszeniowy z pierwszego etapu, należy przesłać do dnia 20.05.2021r. do godz. 23:59. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia naboru formularzy zgłoszeniowych. Informacja o przedłużeniu naboru podana zostanie na stronie internetowej wydarzenia. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na Campus uczestnika, który wysłał formularz po terminie.  
 4. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w wydarzeniu, a także potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także oświadcza, że jest osobą, która aktywnie angażuje się w działalność społeczną i polityczną.
 5. W celu ostatecznego zakończenia procesu rekrutacji, osoby przyjęte na Campus są zobowiązane do potwierdzenia swojego uczestnictwa do dnia 30.06.2021r. Niedokonanie potwierdzenia w wyznaczonym terminie, może skutkować usunięciem z listy uczestników Campusu.
 6. Spośród kandydatów i kandydatek, którzy spełnili wymogi uczestnictwa w Campusie, a nie zostali wybrani z powodu braku miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane na Campus w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych.
 7. W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana wystarczająca liczba miejsc w Campusie przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach które zostaną podane do wiadomości na stronie.

§3
Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisja Rekrutacyjna składa się z przedstawicieli Fundacji i Organizatora.
 2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest osoba wskazana przez przedstawiciela Fundacji.
 3. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest wyłonienie Uczestników Campusu spośród osób, które ukończyły drugi etap rekrutacji. Komisja Rekrutacyjna przy wyborze, będzie brała pod uwagę deklarowane zaangażowanie w sprawy społeczne lub polityczne, a także pomysłowość i kreatywność w odpowiedzi na otwarte pytania.
 4. Komisja Rekrutacyjna w procesie rekrutacji kierować się będzie również zasadą o zapewnieniu udziału w Campusie osobą pochodzącym z różnych grup społecznych, miejsc zamieszkania i pochodzenia czy też będących osobami z niepełnosprawnościami.
 5. W przypadku równej ogólnej liczby punktów na danym etapie Konkursu, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 

§4
Rezygnacja

 1. Rezygnacja z udziału w Campusie osoby zakwalifikowanej wymaga oświadczenia, które zostanie dostarczone Organizatorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w Campusie dopuszcza się możliwość rekrutacji osób z listy rezerwowej.

 

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Campusu jest Fundacja Rafała Trzaskowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Melomanów 10 / 4, 00-712 Warszawa oraz Stowarzyszenie Inspiracje Młodych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 10-12,71-616 Szczecin.
 2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji Campusu Polska Przyszłości, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Fundację jest zgoda. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Fundację. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Fundacja informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 4. Celem, dla którego Fundacja przetwarza dane osobowe jest przeprowadzenie procesu rekrutacji, jak i przetwarzanie danych po jego zakończeniu w celu organizacji Campusu Polska Przyszłości. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez Fundację. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Fundację szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
  2. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości umów
 5. Administratorzy przekazują dane osobom upoważnionym (pracownikom i współpracownikom), które muszą mieć dostęp danych w celu niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. W szczególnych sytuacjach Administratorzy mogą przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. Administratorzy przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. Organizatorowi Campusu Polska Przyszłości,
  2. firmom świadczącym usługi wsparcia IT w zakresie organizacji Campusu Polska Przyszłości,
  3. firmom świadczącym usługi księgowe w zakresie organizacji Campusu Polska Przyszłości,
  4. podmiotom świadczącym usługi noclegowe i inne niezbędne dla celów organizacji Campusu Polska Przyszłości usługi,
  5. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
  6. organom i instytucjom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  7. w przypadku powierzenia danych, podstawą powierzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorów, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa, tj. przez czas trwania rekrutacji, jak i maksymalnie przez okres nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym organizowane było wydarzenie. W szczególności dane osobowe:
  1. pozyskane w celu rekrutacji na Campus Polska Przyszłości, w przypadku zakwalifikowania, będą przechowywane do czasu, gdy Organizator i Partner Wiodący ustalą, że nie są nam niezbędne w związku z celem dla którego zostały pozyskane,
  2. pozyskane w celu utrzymywania kontaktu przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub gdy nastąpi stwierdzenie ich dezaktualizacji,
  3. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Administratorów - są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
  4.  pozyskane w związku z realizacją innych celów - są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
 7. Administratorzy nie podejmują zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Nie przekazują danych poza teren Polski.
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratorów - z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa - ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie Administratorów i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Administratorzy udostępniają adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., za pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratorów ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwić (w przypadku podstawowych danych kontaktowych) proces rekrutacji lub zmniejszyć szansę (w przypadku braku odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w ankiecie szczegółowej) na udział w Campus Polska Przyszłości.

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. Realizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany daty Campusu,
  2. zmiany miejsca Campusu,
  3. odwołania Campusu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Campusu www.campuspolska.pl
 3. Sprawy dotyczące Campusu nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator wydarzenia.
 4. Organizator i Fundacja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść podczas Campusu.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator i Fundacja zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.